Zgodnie z życzeniem Chrystusa przekazanym s. Faustynie - Święto Miłosierdzia ma być obchodzone w pierwszą niedzielę po Wielkanocy, co ma ścisły związek z wielkanocną tajemnicą naszego odkupienia. W objawieniach Chrystus wielokrotnie mówił: "Raduje się serce Moje ze

święta tego” gdyż „Kto w tym dniu przystąpi do Źródła Życia, ten dostąpi zupełnego odpuszczenia win i kar”.

Tę najszczególniejszą łaskę obiecaną przez Jezusa otrzymają ci, którzy godnie przyjmą Komunie św.

i spełnią jakiś akt miłosierdzia wobec bliźnich.

Obraz Jezusa Miłosiernego

Obraz Jezusa Miłosiernego przekazany s. Faustynie ma pełnić w nabożeństwie podwójną rolę:

1. Jest narzędziem, przez które Pan Jezus rozda­je łaski i ma służyć jako naczynie do czerpania łask ze Źródła Miłosierdzia.

2. Obraz jest z woli Pana Jezusa znakiem, który ma przypominać Chrystusowe żądanie czy­nienia Miłosierdzia.

W obietnicach przywiązanych do czci obrazu Chrystus zapewnił, "że dusza, która czcić będzie ten obraz nie zginie”, a więc osiągnie wieczne zbawienie.

Godzina Miłosierdzia

Godzinę trzecią po południu, to jest godzinę swojej śmierci nazwał sam Jezus "godziną wielkiego miłosierdzia dla świata". Mówił On:

"O trzeciej godzinie błagaj Mojego miłosierdzia szczególnie dla grzeszników i choć przez krótki moment zagłębiaj się w Mojej Męce, szczególnie w Moim opuszczeniu w chwili konania. Jest to godzina wielkiego miłosierdzia dla całego świata [...] W tej godzinie nie odmówię niczego duszy, która Mnie prosi przez Męką Moją".

Jezus postawił trzy warunki konieczne do wysłuchania modlitw zanoszonych w Godzinie Miłosierdzia:

  • modlitwa ma być skierowana do Jezusa,

  • ma się odwoływać do wartości i zasług Męki Pańskiej,

  • ma mieć miejsce o godzinie trzeciej po południu.

 

Ponadto modlitwa ma być ufna, wytrwała, jej przedmiot musi być zgodny z wolą Bożą i wymaga praktykowania czynnej miłości bliźniego oraz uczynków miłosierdzia.

Szerzenie czci Miłosierdzia

Jezus obiecał: "Dusze [...], które wysławiać i głosić będą innym o Moim wielkim Miłosierdziu, w godzinę śmierci postąpię z nimi według nieskończonego Miłosierdzia Mego. Dusze, które szerzą cześć Miłosierdzia Mojego osłaniam przez całe życie, jak czuła matka swe niemowlę: a w godzinę śmierci nie będę im Sędzią, ale Miłosiernym Zbawicielem."

 

DO ŚWIĘTEJ FAUSTYNY

Faustyno święta

z tajemnicą w sercu wielką,

która w Miłosierdziu Bożym, jak w oceanie,

zanurzoną jesteś muszelką!

Przez Pana wybrana,

aby Jego Miłość światu objawić.

Zaufana Sekretarko Boga,

który Tobie orędzie Miłosierdzia Swego zostawił.

Gdy życie, jak fala w brzeg morski, w nas uderza i sił brak,

gdy jego dotyk czujemy na sobie,

ucz nas jak wszystko Bogu zawierzać

przez tę prostą modlitwę: „Jezu, ufam Tobie.

 

Krystyna Gutan